Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Genom samverkan kunna leverera drift, övervakning och support av LAN med lärosäten som har behov denna tjänst. I syfte att säkerställa stabil leverans, effektivisering och säkra kompensförsörjningenkompetensförsörjningen.

En högkvalitativ leverans, säkerställs genom att:

...