Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • att organisationen måste vid kommunikationen med tredje part, t.ex. incidentanmälaren, ta hänsyn till användarens behov av integritet enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och gällande personuppgiftslagstiftning i Sverige och i förekommande fall bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

...

  • att organisationen respekterar och använder begränsningarna i Traffic Light Protocol så länge som organisationen följer gällande svensk lagstiftning, t.ex. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)gällande personuppgiftslagstiftning, Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105).

...