Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Swedish

Beskrivning av SWAMID Metadata admin tool

SWAMID Metadata admin tool är en tjänst avsedd för systemadministratörer för hantering av metadata registrerade i SWAMID.

Syftet med tjänsten är att underlätta uppdatering och validering av XML:en för entiteter som är registrerade i SWAMIDs metadata.

SWAMID Metadata admin tool  innehåller följande deltjänster:

  • SWAMID Metadata admin tool 
  • SWAMID Metadata admin tool - lab

Hantering av personuppgifter

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter överförs från identitetsutfärdaren (din inloggningstjänst) till tjänsten för att hantera vilken person som är inloggad. Enbart eduPersonPrincipalName och mail lagras tills uppdateringen är genomförd, sedan raderas dessa.

Följande personuppgifter begärs av deltjänsterna:

PersonuppgifterSyfteTeknisk representation
Unika tekniska identifierareAtt kontrollera vilken det är som ändrar på entiteten

eduPersonPrincipalName

NamnFör att visa upp namn, sparas ej.givenName
sn
E-postadressAtt skicka info om entiteten.mail
TillitsnivåAtt kontrollera tillitsnivå under inloggningen, sparas ej.eduPersonAssurance
OrganisationskopplingAtt kontrollera så att den inloggade är anställd på lärosätet

eduPersonAffiliation

eduPersonScopedAffiliation


Förutom direkta personuppgifter överförs även indirekta personuppgifter såsom vilken organisation användaren tillhör och vilken identitetsutfärdare som har använts vid inloggningen. I kombination med ovanstående personuppgifter kan dessa användas för att unikt identifiera en person.

Övrig behandling av personuppgifter i tjänsten

Alla deltjänster sparar tekniska loggar för felsökning och säkerhetsrelaterade incidenter. Dessa tekniska loggar innehåller information om alla inloggningar som görs i deltjänsterna inkl. överförda personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Inga personuppgifter överförs till tredje part.

Rättslig grund

Personuppgifter hanteras baserat på den rättsliga grunden allmänt intresse. Personuppgifterna måste överföras för att systemadministratörer av identitetsutfärdare ska kunna verifiera att personuppgifter överförs enligt de rekommendationer som finns i SWAMID.

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

Inga personuppgifter sparas i tjänsten förutom i tekniska loggar för felsökning och säkerhetsrelaterade incidenter.

För registerutdrag och radering av dina personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig.

Rensning av personuppgifter

Inga personuppgifter lagras i tjänsten förutom i tekniska loggar. De tekniska loggarna rensas automatisk efter högst en vecka.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Vetenskapsrådet i Sverige. Har du frågor om hur personuppgifter hanteras inom tjänsten tag kontakt med SWAMID Operations på adressen operations@swamid.se.

Kontaktuppgifter till Vetenskapsrådets dataskyddsombud finns på https://www.vr.se/behandling-av-personuppgifter.html.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Denna tjänst följer det internationella ramverket GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.

...