Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • att organisationen respekterar och använder begränsningarna i Traffic Light Protocol så länge som organisationen följer gällande svensk lagstiftning, t.ex. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105).

...