Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vid federerad inloggning med SAML finns en funktion för att möjliggöra för tjänster att hänvisa användare som har hindrande inloggningsproblem tillbaka till hjälpsidor hos användarens organisation. Organisationer kan lägga in en särskild uppgift om "errorURL" i metadatan för sin identitetsutfärdare (IdP) med en länk till organisationens hjälpsidor. Tidigare har bara en generell webbadress kunnat konfigureras som "errorURL" för en identitetsutfärdare som då behöver täcka alla olika typer av fel. Under 2020 har kompletterades detta kompletterats med en utökning som gör att tjänster kan hänvisa användare till mer specifika informationssidor hos användarens organisation vid olika typer av fel för att bättre kunna hjälpa användaren att lösa hindrande inloggningsproblem.

...

Utökad hantering av errorURL

...

SWAMIDs gemensamma errorURL går att testa på https://error.swamid.se/test/. Där finns även en länk till aktuell errorURL för respektive IdP i SWAMID. IdP:er som inte har någon egen errorURL har där en länk till den gemensamma errorURL:en, anpassad för den specifika identitetstutfärdaren.

Aktivera stöd för errorURL i en tjänst (SP)

För att tjänster ska kunna utnyttja errorURL:en för användares identitetsutfärdare behöver detta läsas ut ur identitetsutfärdarens metadata. Detta hanteras olika i olika SAML Service Providers.

...

För att läsa ut errorURL för en användares identitetsutfärdare i Shibboleth Service Provider behöver tillägget Metadata Attribute Extraction aktiveras i konfigurationen. Instruktioner finns under rubriken Activate Metadata Attribute Extraction for Identity Provider metadata3.3 Configure Shibboleth SP - Check for Identity Assurance or REFEDS SIRTFI.

När detta är gjort finns errorURL:en (i förekommande fall) tillgänglig i HTTP-headern/miljövariabeln Meta-errorURL.

Länka till identitetsutfärdarens errorURL vid fel

Läs noga igenom profilen SAML V2.0 Metadata Deployment Profile for errorURL Version 1.0, där beskrivs i vilka fall som errorURL:en kan användas och hur. Se även beskrivningen under Utökad hantering av errorURL ovan.

Försök beskriva felet så utförligt som möjligt ur tjänstens synvinkel för att hjälpa användaren att åtgärda det.

SWAMID-specifik användning av ERRORURL_CTX

För att ytterligare förbättra möjligheten till relevant information till användare vid olika fel används en konvension kring ERRORURL_CTX i SWAMID. Tjänster rekommenderas att lägga till dessa kontext strängar till eventuell annan ERRORURL_CTX vid respektive fel, och identitetsutfärdare rekommenderas att hantera dessa speciellt:

...