Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Swedish

SWAMIDs policyramverk genomgår den tredje större översynen sedan SWAMID första policy skrevs 2006. Målet med denna översyn är primärt att förtydliga, förenkla och sist men inte minst öppna upp för fler inloggningsmetoder än lösenord. Policyöversynens grundförutsättning är att ingen som idag är godkänd enligt nuvarande tillitsramverk inkl. tillitsprofiler behöver gå igenom ny godkännandeprocess förutom för den nya tillitsprofilen SWAMID AL3.

Översynen genomförs av SWAMID Operations men alla medlemsorganisationer och anslutna tjänster kommer att kunna kommentera och föreslå förändringar i flera s.k. Community Consensus Processes. Denna process innebär att SWAMID Operations skickar ut ett eller flera av policydokumenten för påsyn och kommentarer. Därefter kommer SWAMID Operations kommer bjuda in till presentations- och diskussionsmöten. Det går även att skicka kommentarer till e-postlistan saml-admins eller direkt till SWAMID Operations.


Table of Contents

Aktuell status

PolicydokumentDatumAktuell statusKommentar
SWAMID Federation Policy2020-06-15Beslutad
SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile2020-06-15Beslutad
SWAMID Identity Assurance Level 2 Profile2020-06-15Beslutad
SWAMID Identity Assurance Level 3 Profile2020-06-15BeslutadErsätter Person-Proofed Multi-Factor with high identity assurance.
Incidenthantering i SWAMID2021-02-19Konsultation påbörjad
SWAMID SAML WebSSO Technology Profile
Ej påbörjad
SWAMID eduroam Technology Profile
Ej påbörjad
SWAMID Nyttjanderegler av SWAMIDs Metadata
Ej påbörjad
SWAMID Metadata Registration Practice Statement
Ej påbörjad


Community Consensus Process 2 - 2021-02-19 – 2021-03-31

SWAMID Operations och SUNET CERT inbjuder nu alla till att läsa och kommentera förslag på nya och uppdaterade incidenthanteringsprocesser för SWAMID.

Som en del av SWAMIDs pågående policyöversyn tas en ny version av SWAMIDs incidenthanteringsrutiner fram. Den nya versionen följer i grunden eduGAIN Security Incident Response Handbook som togs fram i slutet på förra året för att harmonisera incidentrutinerna mellan de akademiska identitetsfederationerna. SWAMID Operations har bearbetat handboken till ett förslag på nya incidentrutiner baserat på hur SWAMID fungerar.

Policydokument som ingår Community Consensus Process 2

Zoommöte för presentation och diskussion

SWAMID Operations kommer att genomföra ett entimmarsmöte med presentation och diskussion runt förändringen. Ni är alla välkomna att delta för att få mer information och diskutera.

Tidsperiod för Community Consensus Process 2

Under perioden 19 februari till den 31 mars är det möjligt att diskutera och kommentera förslaget till förändring. Därefter kommer SWAMID Operations att gå igenom kommentarer och diskussioner som framkommit. Arenor för diskussioner och kommentarer är zoommötena, e-postlistan saml-admins och direktbrev till SWAMID Operations.

Community Consensus Process 1 - 2020-04-07 – 2020-05-15 - Avslutad

SWAMID Operations inbjuder nu alla till att läsa och kommentera de första förslagen till uppdateringar av SWAMIDs policyramverk, SWAMIDs huvudpolicy och de två befintliga tillitsprofilerna samt den helt nya tillitsprofilen SWAMID AL3.

Huvudpolicyn innehåller mest moderniseringar men med en stor förändring. Det står nu ännu tydligare att alla medlemsorganisationer med identitetsutgivare måste vara godkända för minst en tillitsprofil. De organisationer som idag inte är godkända för någon tillitsprofil kommer att få en övergångsperiod tills när de måste vara godkända. SWAMID Board of Trustees beslutar hur lång denna övergångsperiod blir.

De två befintliga tillitsprofilerna har moderniserats och de största förändringarna rör avsnitt 5.1.1 om inloggningsmetoder och avsnitt 5.2.5 runt identifiering av användare. Även avsnitt 5.3 och 5.4 har uppdaterats för att följa förändringarna i avsnitt 5.2.5. Det finns endast en brytande förändring och det är att lösenordskraven i SWAMID AL1 höjs till de befintliga i SWAMID AL2. SWAMID Operations har inte hittat någon organisation som redan är godkänd för SWAMID AL1 som inte uppfyller det förändrade kravet redan nu.

Den nya tillitsprofilen SWAMID AL3 ersätter inloggningsprofil för Person-Proofed Multi-Factor with high identity assurance som togs fram till Nais för något år sedan. De tre identitetsutfärdare som idag är godkända för MFA-inloggning som fungerar i Nais kommer behöva genomgå ett nytt godkännandeförfarande.

Policydokument som ingår Community Consensus Process 1

  • SWAMID Federation Policy v3.0 DRAFT
  • SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile v3.0 DRAFT
  • SWAMID Identity Assurance Level 2 Profile v2.0 DRAFT
  • SWAMID Identity Assurance Level 3 Profile v1.0 DRAFT

Zoommöten för presentation och diskussion

SWAMID Operations kommer att genomföra två tvåtimmars möten med presentation och diskussion runt förändringen. Ni är välkomna att delta på ett eller bägge men de kommer att ha samma innehåll.

  • Onsdagen den 15 april 13-15
  • Tisdagen den 21 april 10-12

Presentationen från zoommötena

Tidsperiod för Community Consensus Process 1

Under perioden 7 april till den 15 maj är det möjligt att diskutera och kommentera förslagen till förändringar. Därefter kommer SWAMID Operations att gå igenom kommentarer och diskussioner som framkommit. Arenor för diskussioner och kommentarer är zoommötena, e-postlistan saml-admins och direktbrev till SWAMID Operations.

...