Mål: Teknisk dokumentation hur ett lärosäte gör för att ge handläggare vid lärosätet tillgång till NyA-webben.

För frågor kring dokumentationen nedan kontakta operations snabel-a SWAMID.SE

NyA-webben är ett nytt och enklare sätt att ta fram vissa uppgifter ur NyA. Den är ett
komplement till den s.k. expertklienten, och vänder sig i första hand till personal vid
institutioner (motsvarande) men kan även vara till nytta för andra användargrupper.

Funktionaliteten i den första versionen motsvarar till största del behörighetsnivån
Institutionsanvändare 1 i expertklienten.

Viktiga fördelar med NyA-webben är:

Inloggning och rollhantering sker med hjälp av identitetsfederationen SWAMID mot den lokala identitetshanteraren för respektive lärosäte. Användare av expertklienten använder även i fortsättningen traditionellt användarkonto i NyA.

Förnärvarande finns fem olika roller i NyA-webben:

För att en användare med rollen "Institutionsanvändare – Bedömning" ska kunna se information om personer bör den även ha rollen "Basanvändare".

Dokument från UHR som beskriver rollhantering i NyA:

Förutsättningar

 1. Lärosätet har en Identity Provider uppsatt som är medlem i SWAMID (Om frågor - kontakta operations snabel-a SWAMID.SE.
 2. Attribut skickas till Service Providers i Swamid enligt avsnittet attribute-filter.xml på wikisidan Konfigurera metadata för att använda SWAMID. Särskilt att tänka på är att attributen eduPersonPrincipalName (EPPN) och commonName (CN) ska överföras till NyA-webben tillsammans med rollerna.
 3. UHR:s SP för NyA-webben är medlem i SWAMID med entityId https://expert.antagning.se/ecs-sp (Produktion) respektive https://expert.test.antagning.se/ecs-sp (Test)

Rekommenderad arbetsgång

 1. Modifiera attribute-resolvern för din Identity Provider så att den inkluderar rättighet att använda NyA-webben enligt nedan beskrivet format (eduPersonEntitlement (EPE)), se sidan Konfigurera metadata för att använda SWAMID.
 2. Modifiera attribute-release policy för din Identity Provider enligt kod nedan. Syftet är att tillåta ivägskickande av behörighetsinformation till VHS SAMT för test sp.swamid.se
 3. Verifiera mot sp.swamid.se att ni ser namn, e-postadress, rättighet (entitlement) och unik identitet (eduPersonPrincipalName (EPPN)).
 4. Kontakta UHR för att få sin IdP inlagd i NyA-webben - appldrift_saml snabel-a UHR.SE.
 5. Verifiera att inloggning med behörigheter fungerar via aktuell inloggningslänk som UHR tillhandahåller.

Konfiguration för Shibboleth

Konfigurationerna under detta avsnitt fungerar endast för Shibboleth 2 eller senare. För simpleSAMLphp och ADFS2 kan konfigurationsexemplen endast användas som inspiration.

Modifiera filen attribute-resolver.xml:

Alternativ 1: Särskilt attribut finns i LDAP för att visa att en användare har en eller flera roller i NyA-webben

Nedan finns ett skript som transformerar rollattributet swamiGmaiAssertion till rättighetsattributet eduPersonEntitlement inkl. namnbyte på applikationen (NyA -> nya-dw) och tillägg av organisationskod för lärosätet. Skriptet är inte heller begränsat till rollerna basanvändare och institutionsanvändare utan kan hantera alla framtida roller i NyA-webben så länge de följer samma attribututformning som dessa.

Förutsättningar:

<resolver:AttributeDefinition xsi:type="Script" id="NyAwebbenEntitlement" >
   <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
   <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" name="urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonEntitlement" />
   <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7" friendlyName="eduPersonEntitlement" />
   <Script>
     <![CDATA[
        if (swamiGmaiAssertion) {
          for (i=0; i < swamiGmaiAssertion.getValues().size(); i++) {
             if (swamiGmaiAssertion.getValues().get(i).search("urn:mace:swami.se:gmai:NyA:") != -1) {
               if (swamiGmaiAssertion.getValues().get(i).search(":ladokInstitutionskod=") != -1) {
                  NyAwebbenEntitlement.getValues().add(swamiGmaiAssertion.getValues().get(i).replace(":NyA:", ":nya-dw:").replace(":ladokInstitutionskod=", ":o=YY:norEduOrgUnitUniqueNumber="));
               }
               else {
                  NyAwebbenEntitlement.getValues().add(swamiGmaiAssertion.getValues().get(i).replace(":NyA:", ":nya-dw:") + ":o=YY");
               }
             }
          }
        }
     ]]>
   </Script>
</resolver:AttributeDefinition>
Alternativ 2: Grupper i LDAP används för att visa att en användare har en eller flera roller i NyA-webben (fungerar med Actice Directory)
Förutsättningar:
Känd begränsning:
<resolver:AttributeDefinition xsi:type="Script" id="NyAwebbenEntitlement" >
   <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
   <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" name="urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonEntitlement" />
   <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7" friendlyName="eduPersonEntitlement" />
   <Script>
     <![CDATA[
        // Definiera lärosäteskod i NyA
        larosatekod = new String("YY");

        // Definiera grupp för basanvändare
        baseGroup = new String("NyA-webben-Base");

        // Definiera grupprefix för de olika rollerna
        deparmentGroupPrefix = new String("NyA-webben-Department-");
        deparmentAssessmentGroupPrefix = new String("NyA-webben-DepartmentAssessment-");
        deparmentLateAdmissionGroupPrefix = new String("NyA-webben-DepartmentLateAdmission-");
        deparmentReserveAdmissionGroupPrefix = new String("NyA-webben-DepartmentReserveAdmission-");

        if (memberOf) {
          for (i=0; i < memberOf.getValues().size(); i++) {

             // Basanvändare ej begränsad till enskild institution
             if (memberOf.getValues().get(i).equals(baseGroup)) {
               NyAwebbenEntitlement.getValues().add("urn:mace:swami.se:gmai:nya-dw:base:o=" + larosatekod);
             }

             // Institutionsanvändare - utdata begränsat till enskild institution via gruppnamnet
             else if (deparmentGroupPrefix.equals(memberOf.getValues().get(i).substring(0,deparmentGroupPrefix.length()-1))) {
               NyAwebbenEntitlement.getValues().add("urn:mace:swami.se:gmai:nya-dw:department:o=" + larosatekod + ":norEduOrgUnitUniqueNumber=" + memberOf.getValues().get(i).substring(deparmentGroupPrefix.length(),memberOf.getValues().get(i).length()));
             }

             // Institutionsanvändare - bedömning begränsat till enskild institution via gruppnamnet
             else if (deparmentAssessmentGroupPrefix.equals(memberOf.getValues().get(i).substring(0,deparmentAssessmentGroupPrefix.length()-1))) {
               NyAwebbenEntitlement.getValues().add("urn:mace:swami.se:gmai:nya-dw:department_assessment:o=" + larosatekod + ":norEduOrgUnitUniqueNumber=" + memberOf.getValues().get(i).substring(deparmentAssessmentGroupPrefix.length(),memberOf.getValues().get(i).length()));
             }

             // Institutionsanvändare - sen antagning begränsat till enskild institution via gruppnamnet
             else if (deparmentLateAdmissionGroupPrefix.equals(memberOf.getValues().get(i).substring(0,deparmentLateAdmissionGroupPrefix.length()-1))) {
               NyAwebbenEntitlement.getValues().add("urn:mace:swami.se:gmai:nya-dw:department_late_admission:o=" + larosatekod + ":norEduOrgUnitUniqueNumber=" + memberOf.getValues().get(i).substring(deparmentLateAdmissionGroupPrefix.length(),memberOf.getValues().get(i).length()));
             }

             // Institutionsanvändare - reservantagning begränsat till enskild institution via gruppnamnet
             else if (deparmentReserveAdmissionGroupPrefix.equals(memberOf.getValues().get(i).substring(0,deparmentReserveAdmissionGroupPrefix.length()-1))) {
               NyAwebbenEntitlement.getValues().add("urn:mace:swami.se:gmai:nya-dw:department_reserve_admission:o=" + larosatekod + ":norEduOrgUnitUniqueNumber=" + memberOf.getValues().get(i).substring(deparmentReserveAdmissionGroupPrefix.length(),memberOf.getValues().get(i).length()));
             }
          }
        }
     ]]>
   </Script>
</resolver:AttributeDefinition>

Modifiera filen attribute-filter.xml enligt:

Example of a standard attribute filter for Shibboleth IdP finns användningen filter NyA-webben definierad men bortkommenterad.