Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Swedish

Endast de organisationer som vill låta sina användare ta del av tjänster som är kopplade till SWAMID behöver vara medlemmar i SWAMID. Tjänsteleverantörer som använder SWAMID använder istället nyttjandereglerna för metadata i SWAMID.

 • 64 organisationer är medlemmar i SWAMID
 • 0 medlemmar är godkända för tillitsprofilerna SWAMID AL1, SWAMID AL2 och SWAMID AL3
 • 33 34 medlemmar är godkända för båda tillitsprofilerna SWAMID AL1 och SWAMID AL2
 • 18 medlemmar är godkända för enbart tillitsprofilen SWAMID AL1
 • 3 medlemmar är godkända för båda inloggningsprofilerna SWAMID AL2-MFA och SWAMID AL2-MFA-HI (under avveckling)
 • 0 medlemmar är godkända för enbart inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA (under avveckling)
 • 11 medlemmar uppfyller incidenthanteringsprofilen REFEDS SIRTFI för sina identitetsutgivare (IdP)
 • 54 medlemmar använder teknologiprofilen SAML WebSSO
 • 61 medlemmar använder teknologiprofilen eduroam

Medlemsorganisationer

...

English

Only those organisations that have identity providers and want to let their end users access services linked to SWAMID need to be members of SWAMID. Service providers using SWAMID use the SWAMID Metadata Terms of Access and Use instead.

 • 64 organisations are members of SWAMID
 • 0 members are approved for SWAMID AL1, SWAMID AL2 and SWAMID AL3 assurance identity profiles
 • 33 34 members are approved for both SWAMID AL1 and SWAMID AL2 assurance identity profiles
 • 18 members are approved for the assurance identity profile SWAMID AL1 only
 • 3 members are approved for both SWAMID AL2-MFA and SWAMID AL2-MFA-HI login profiles (deprecated)
 • 0 members are approved for the SWAMID AL2-MFA login profile only (deprecated)
 • 11 members meet the incident management profile REFEDS SIRTFI for their identity publishers (IdP)
 • 54 members use the technology profile SAML WebSSO
 • 61 members use the eduroam technology profile

Member organisations

All text is in Swedish

...