Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel2
typeflat
separatorpipe


<iframe id="kaltura_player" src="https://d38ynedpfya4s8.cloudfront.net/p/322/sp/32200/embedIframeJs/uiconf_id/23450260/partner_id/322?iframeembed=true&playerId=kaltura_player&entry_id=0_kg83clpl&flashvars[streamerType]=auto&amp;flashvars[localizationCode]=sv&amp;flashvars[leadWithHTML5]=true&amp;flashvars[sideBarContainer.plugin]=true&amp;flashvars[sideBarContainer.position]=left&amp;flashvars[sideBarContainer.clickToClose]=true&amp;flashvars[chapters.plugin]=true&amp;flashvars[chapters.layout]=vertical&amp;flashvars[chapters.thumbnailRotator]=false&amp;flashvars[streamSelector.plugin]=true&amp;flashvars[EmbedPlayer.SpinnerTarget]=videoHolder&amp;flashvars[dualScreen.plugin]=true&amp;flashvars[hotspots.plugin]=1&amp;flashvars[Kaltura.addCrossoriginToIframe]=true&amp;&wid=0_wc1qa5ex" width="400" height="285" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0" title="Kaltura Player"></iframe>

Här kan du läsa och ladda ned material från presentationer och workshops som hölls under Sunetdagarna hösten 2017 på KTH.

Har du material som du vill ska hamna här? Skicka det då till lena@sunet.se

Sammanfattning

ITHU har skrivit en sammanfattande artikel från dagarna, där du även kan hitta anteckningar från några av programpunkterna.

Workshop W7: Introduktion till Pretty Good Privacy (PGP)

PGP för nybörjare (Arne Nilsson, Sunet Cert)