Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SWAMID deltog på e-legdagarna 2023 i början på februari 2023 och presenterade identietsfederationen identitetsfederationen SWAMID samt deltog i paneldiskussion om varför sektorsbaserade identitetfederationer kompletterar e-legitimationen.

...