Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ett kundavtal upprättas, som signeras av ansvarig på lärosätet och Sunet. När detta är gjort, görs ett avrop från Inspera å era vägnar.

Avrop från Inspera

När tjänsteavtalet kundavtalet är signerat, administrerar tjänsteförvaltare ett avrop av tjänsten hos Inspera. Detta avtal signeras av Sunet och Inspera.

...