Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Här nedan förklarar vi hur du skapar aktivitetstillfälle i Ladok som ska generera ett tentamenstillfälle i Inspera.
Lite längre ned på sidan hittar du en guide för hur du för över Resultat från Inspera till Ladok.

Se även leverantören Insperas beskrivning Arbetsflöde Ladoktentor

Skapa aktivitetstillfälle - tentamenstillfälle

...