Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sunet inte har någon direkt eller indirekt inblandning i teknik, drift eller underhåll av Tal-till-text. Tjänsten betraktas därför endast som förmedlad via Sunet och således att ett personuppgiftsbiträdesavtal ska ingås mellan respektive lärosäte och den tjänsteleverantör som tillhandahåller teknik, drift och underhåll. Sådant biträdesavtal finns framtaget och har granskats av Sunet och Vetenskapsrådet. 

Amazon Web Services är en del av leveransen och enligt leverantören sker kryptering av all information såväl i vila som under kommunikation i AWS och tjänsteleverantören själv förfogar över nyckeln.  Det är upp till var och en som nyttjar tjänsten och ingår biträdesavtal med leverantören att själv göra en bedömning.

...