Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tiderna och statusen är ungefärliga. Kontaka Kontakta tjänsteförvaltare om du har frågor.  

Frontend (edusign.sunet.se)

BeskrivningMål
för införande
att vara klar med aktivitetStatus
Nytt utseende och grundfunktion för edusign.se.
Stöd för att begära en viss Identity Assurance Level vid signering av
flera
dokument
samtidigt
September 2021UtvecklingStöd för enklare flöden, tex signering av flera angivna personer, inbjudan till signering mm.Oktober 2021UtvecklingInloggning
Q1 2023Under utveckling
Stöd för att signera med MFAQ1 2023Under utveckling
Stöd att logga in och signera i eduSign med digitala identiteter utanför eduGAIN
-
, tex Freja eID+,
google osv2021Planering
eIDAS, etc.2023Mål att göra en enklare e-post signering Q2 och signering med e-leg Q4
Stöd för viss "branding" av tjänsten baserat på användande organisationQ3 2023Inte påbörjat
Stöd för att signera dokument i en specifik ordningQ4 2023Inte påbörjat
Undersöka möjligheten och fördelarna med en integrering mellan Sunet drive (Nextcloud) och eduSignQ4 2023Inte påbörjat

Backend (signservice.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål
för införandeStatus
att vara klar med aktivitetStatus
Implementera uppdaterad backend med ökad driftstabilitetQ1 2023Under utveckling
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdare
Q3 2021UtvecklingSignera
Q1 2023Under utveckling
Bibehålla formatet på PDF/A-1 dokument signerade med eduSignQ1 2023Under utveckling
Koppling mot CA med kvalificerade certifikat för att erbjuda kvalificerade signaturer enligt eIDASQ1 2023Under utveckling
Stöd för  signering av PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (
adobe aproved trust list)2021Dialog med Adobe
Adobe Approved Trust List)Q1 2023Under utveckling
Synliggöra Identity Assurance Level nivå på ett tydligare sätt i signerade dokumentQ2 2023Inte påbörjat
Stöd för att signerade dokument automatiskt innehåller ett valideringsintygQ2 2023Inte påbörjat
Integrera eduSign mot LADOK för signering av betyg2023Påbörjat diskussioner


Valideringstjänsten (validator.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål
för införandeStatusErsätts med nationell valideringstjänst i DIGG regiQ4 2021Dialog med DIGG
att vara klar med aktivitetStatus
Uppgradering valideringstjänsten att inkludera API för valideringsintygQ1 2023Ny version klar att installeras
Integrera valideringstjänsten i frontend-applikationen på edusign.sunet.seQ4 2023Inte påbörjat

Övriga och ännu ej planerade önskemål

Här samlar vi allt som vi uppfattat det finns intresse för men som vi ännu inte hunnit sortera eller detaljplanera, detaljplanera eller besluta om ifall det skall inkluderas i eduSign. Vissa av dessa punkter är större utvecklingsprojekt, andra är mindre förändringar. Kontakta gärna tjänsteägaren eller tjänsteförvaltaren om du har fler idéer eller om du vill veta mer om någon av dessa punkter.

Beskrivning
Integration med Sunet Survey
Integration med Nextcloud/Sunet Drive
Användning för/integration med Electronic Lab Notebooks
Integration med inloggning från SAMBI/SLL (bla SITHS-kort
)Användning inom EDSSI L2 för kontraktshantering i Erasmus+
)
Möjlighet att delegera en inbjudan till någon annan
Genomgång av grafiska gränssnittet (ev. göra det mer likt eduID)
Stöd för den person som bjuder in andra att se texten som skickades ut vid inbjudan av signering även i efterhand
Stöd för en observerande roll, dvs ta del av inbjudan och status på signeringen utan att nödvändigtvis signera själv.
Stöd för att även "bifoga" kompletterande dokument tillsammans med det dokumentet som skall signeras
Stöd för användare att "spara och enkelt återanvända" grupperingar av människor som vanligtvis bjuds in att signera
Göra tydligare skillnad på sigeringstexten på den grafiska signeringssidan i PDFen när två personer som har samma namn signerar

Versionshistoria

Nedan beskriver i vilken version av eduSign nya funktioner implementerades.

BeskrivningInförandeApplikation
Stöd för att ange användares "e-post alias" när någon bjuder in en person att signera.December 2022Frontend v1.1.1
Stöd för att skapa mallar av PDF formulärDecember 2022Frontend v1.1.1
Nytt utseende och grundfunktion för edusign.se. Stöd för signering av flera dokument samtidigtSeptember 2021Frontend
Stöd för enklare flöden, tex signering av flera angivna personer, inbjudan till signering mm.November 2021Frontend
Stabilitetsförbättringar och tillägg av vissa funktionsönskemålMaj 2022Frontend
Större möjlighet att kontrollera själva flödet för signeringsprocessen när någon bjuder in andra att signera dokumentJuni 2022Frontend