Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Ett antal standarder som identifierats som relevanta för sektorn, huvudsakligen för utväxling av utbildningsadministrativ information, har analyserats och utifrån ett antal kriterier. De analyserade standarderna har sedan ställts mot den informationsmodell som är representerad i Ladok 3. Utifrån de uppställda kriterierna har sedan standarderna jämförts för att få en rekommendation för en relevant meddelandestandard som kan få en generell tillämpning inom hela sektorn.

Analyserade standarder

LIS - Learning Information Services

EMIL

Open Education API

Egenutvecklat

...

 • Informationsmodell
 • Interaktionsmodell och transport
 • Interoperabilitet
  • Målgrupp
  • Utbredning
 • Livscykel
  • Nuvarande status för standarden
  • Utvecklingsgrad
 • Teknisk kvalietkvalitet
  • Val av teknologier och deras tillämpning
 • Utökningsbarhet
 • Täckningsgrad i jämförelse med Ladok 3:s informationsmodell

...