Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Andra handfasta tips så som att ha bra systemuppdateringar, säkerhetskopior och samt att begränsa rättigheter till det som krävs ligger utanför dessa råd och återfinns inom ISO 27000 standarden.