Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

På måndagen Måndagen den 16 april på Sunetdagarna kommer SWAMID ha en heldag med olika workshopar. För mer information se "Sunetdagarna våren 2018 - Högskolan i Gävle 16-19 april".