Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

eduPersonScopedAffiliation är ett attribut i eduPerson-familjen som är tänkt att representera vilken typ av association som användaren har med organisationen. Attributet byggs dels av attributet eduPersonAffiliation och dels av en domändelsamma domändel som i eduPersonPrincipalName och i eduPersonUniqueID. Attributet är ett flervärt attribut som innehåller en eller flera av följande värden:

...