Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Synkronisering av ESIBeskrivning
Ladok -> eduIDLärosätet kan tillåta eduID att hämta ESI för lärosätets studenter från Ladok (via Ladoks REST-API)
Ladok -> Lärosäte -> eduIDLärosätet kan själv hämta ESI för sina studenter från Ladok och därefter skicka in dessa till eduID (via en SCIM-integration mot eduID)
eduID -> LärosäteLärosätet kan hämta ESI för sina studenter från eduID (via en SCIM-integration mot eduID)

Presentationer från webinarer

Presentationer som beskriver hanteringen av ESI:

På wikisidan Presentationer från webbinarium 2021 finns ytterligare webbinarium om MyAcademicID och EDSSI.

Förutsättningar för lärosäten

Lista på lärosäten hämtad från https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-utbildningsanordnare.html.

...

Beckmans designhögskola

...

Blekinge tekniska högskola

...

Chalmers tekniska högskola

...

Enskilda Högskolan Stockholm

...

Ersta Sköndal Bräcke högskola

...

Försvarshögskolan

...

Gammelkroppa skogsskola

...

Gymnastik- och idrottshögskolan

...

Göteborgs universitet

...

Handelshögskolan i Stockholm

...

Högskolan Dalarna

...

Att göra attributrelease av ESI från en identitetsutfärdare

MyAcademicID använder entitetskategorin Géant Data Protection Code of Conduct för alla attribut som överförs från lärosätenas identitetsutfärdare förutom för European Student Identifier (ESI). Det beror på att ESI använder det multivärda attributet schacPersonalUniqueCode.  Detta attribut kan innehålla många olika värden med olika syfte och det är av integritets- och säkerhetsskäl endast lämpligt att släppa ESI till tjänster som har rätt att använda det.

European Student Identifier har en egen entitetskategori vilken har som enda uppgift att endast släppa ESI-värdet i attributet schacPersonalUniqueCode till de tjänster som efterfrågar ESI via entitetskategorin. Övriga attribut som tjänsten behöver efterfrågas via annan entitetskategori, t.ex. CoCo. Den tekniska identifieraren av denna entitetskategori är https://myacademicid.org/entity-categories/esi.

Shibboleth Identity Provider

För Shibboleth Identity Provider har SWAMID uppdaterat SWAMID:s exempelfiler för resolver och filter på hur ESI-värdet släpps genom ett automatiserat beslut. Se wikisidorna "Example of a standard attribute resolver for Shibboleth IdP v3.4.0 and above" och "Example of a standard attribute filter for Shibboleth IdP v3.4.0 and above" och sök på attributet schacPersonalUniqueCode för att se exempelkonfigurationerna.

Active Directory Federation Services (ADFS)

ADFS Toolkit har inte inbyggt stöd i version 2.0.0 och 2.0.1 för att släppa ESI via entitetskategori utan en uppdatering av SWAMID-inställningarna behöver laddas ner och konfigureras manuellt. ADFS Toolkit kommer från och med version 2.1.0 att ha stöd för ESI-kategorin. Det finns inget stöd i version 1.0 och tidigare!

Instruktion för att hantera ESI i ADFS Toolkit 2.0.0 och 2.0.1

För att snabbt få stöd för ESI-kategorin innan den byggts in i ADFS Toolkit har SWAMID släppt en utökad federationsfil som kan importeras via ett kommando, se nedan.  Federationsfilen innehåller dels specifika entitetskategorier för SWAMID, dels defaultvärden för ADFS Toolkit så att man inte behöver ta reda på URL:en till metadatat eller certifikatets fingerprint som signerar metadatat. 

Steg 1 - Ladda ner den nya versionen av SWAMID:s federationsfil

Använd följade kommando för att ladda ner och uppdatera SWAMID:s federationsfil(er):

Code Block
languagebash
Get-ADFSTkFederationDefaults -URL https://mds.swamid.se/md/SWAMID_FederationDefaults.zip -InstallDefaults

Federationsfilen packas upp och lägger sina filer i mappen "C:\ADFSToolkit\config\federation\SWAMID".

Den intressanta filen i det här sammanhanget är "C:\ADFSToolkit\config\federation\SWAMID\SWAMID_entityCategories.ps1".

I filen har vi lagt till ett kodblock, #European Student Identifier Entity Category, som i sin tur innehåller två delar, en av dem är utkommenterad (raderna som startar med #).

Code Block
languagec#
  #European Student Identifier Entity Category
  $TransformRules = [Ordered]@{}
  
  $TransformRules.schacPersonalUniqueCode = [PSCustomObject]@{
    Rule=@"
    @RuleName = "compose schacPersonalUniqueCode for ESI"
    c:[Type == "urn:mace:dir:attribute-def:schacPersonalUniqueCode", Value =~ "^urn:schac:PersonalUniqueCode:int:esi:"]
     => issue(Type = "urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.14",
     Value = c.Value,
     Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/attributename"] = "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri");
"@
    Attribute="urn:mace:dir:attribute-def:schacPersonalUniqueCode"
    AttributeGroup="ID's"
  }

#   $TransformRules.schacPersonalUniqueCode = [PSCustomObject]@{
#     Rule=@"
#     @RuleName = "compose schacPersonalUniqueCode for ESI"
#     c:[Type == "urn:mace:dir:attribute-def:schacPersonalUniqueCode"]
#     => issue(Type = "urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.14",
#     Value = "urn:schac:PersonalUniqueCode:int:esi:ladok.se:externtstudentuid-" + c.Value,
#     Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/attributename"] = "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri");
# "@
#     Attribute="urn:mace:dir:attribute-def:schacPersonalUniqueCode"
#     AttributeGroup="ID's"
#   }

  $IssuanceTransformRuleCategories.Add("https://myacademicid.org/entity-categories/esi",$TransformRules)

  ###
 1. Det övre stycket släpper alla värden i schacPersonalUniqueCode som böjar på "urn:schac:PersonalUniqueCode:int:esi:". 
 2. Det nedre stycket tar alla värden i schacPersonalUniqueCode och släpper ett nytt värde som byggs ihop av "urn:schac:PersonalUniqueCode:int:esi:externtstudentuid-" + värdet.

Har ni behovet att bygga ihop ESI-strängen, kommentera ut det övre stycket och avkommentera det undre.

Steg 2 - Konfigurera var ADFS Toolkit kan hämta värden för schacPersonalUniqueCode

Fil att ändra är C:\ADFSToolkit\config\institution\config.Swamid.xml (standardplats).
Lägg till följande rad någonstans i filen inom <attributes> taggen (långt ner i filen).

Code Block
languagexml
<attribute type="urn:mace:dir:attribute-def:schacPersonalUniqueCode" store="Active Directory" name="externtstudentuid" />

Observera att attributnamnet externtstudentuid måste ersättas med det attribut där ni lagrar ESI-värdet i Active Directory.

Värdet kan lika gärna hämtas från en annan källa, t.ex. SQL/Custom Store om så önskas.

Steg 3 - Gör en import av en SP och tvinga en entitetskategori

För att testa konfigurationen ovan kan man antingen importera en SP som har rätt entitetskategori i metadatat eller tvinga en entitetskategori på en test-SP.
Man kan också "torrsimma" och emulera vilka attribut som kommer släppas med kommadot Get-ADFSTkToolsIssuanceTransformRules.

Använd följande kommando för att se attributreglerna som kommer skapas för SWAMID:s testtjänst för ESI:

Code Block
languagepowershell
Get-ADFSTkToolsIssuanceTransformRules -entityId https://esi.release-check.swamid.se/shibboleth

Använd följande kommando för att tvinga en entitetskategori på MyAcademicID:

Code Block
languagepowershell
Import-ADFSTkMetadata -EntityId 'https://proxy.prod.erasmus.eduteams.org/metadata/backend.xml' -ConfigFile 'C:\ADFSToolkit\config\institution\config.Swamid.xml' -ForcedEntityCategories 'https://myacademicid.org/entity-categories/esi' -ForceUpdate

För att se resultatet av importen, använd följande kommando:

Code Block
languagepowershell
Get-AdfsRelyingPartyTrust -Identifier 'https://proxy.prod.erasmus.eduteams.org/metadata/backend.xml' | Select -ExpandProperty IssuanceTransformRules

Manuell konfiguration av attributrelease

Om inte lärosätets identitetsutfärdare inte kan hantera attributrelease av ESI via entitetskategori eller om lärosätet manuellt konfigurerar attributrelease behöver ni tänka på följande vid konfigurationen.

 • entityID för MyAcademicID är https://proxy.prod.erasmus.eduteams.org/metadata/backend.xml.
 • Värdet för ESi ska skickas i attributet schacPersonalUniqueCode (urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.14).
  • Observera att det är endast ESI-värdet som ska skickas till MyAcademicID, inga andra!
 • MyAcademicID begär även attributen eduPersonAssurance, eduPersonPrincipalName, eduPersonScopedAffiliation, givenNamemailschacHomeOrganization och sn via entitetaskategorin CoCo.

Presentationer från webinarer

Presentationer som beskriver hanteringen av ESI:

På wikisidan Presentationer från webbinarium 2021 finns ytterligare webbinarium om MyAcademicID och EDSSI.

Förutsättningar för lärosäten

Lista på lärosäten hämtad från https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-utbildningsanordnare.html.

ja
LärosäteDeltar i Erasmus+Studenter i LadokStudenter i NyAInloggningstjänst för studenter i SWAMID

Beckmans designhögskola

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Blekinge tekniska högskola

jajajaegen

Chalmers tekniska högskola

jajajaegen

Enskilda Högskolan Stockholm

jajajaeduID används för studenter
Ericastiftelsennejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Ersta Sköndal Bräcke högskola

jajajaegen

Försvarshögskolan

jajajaegen

Gammelkroppa skogsskola

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Gymnastik- och idrottshögskolan

jajajaegen

Göteborgs universitet

jajajaegen

Handelshögskolan i Stockholm

janej, ej planeratjaegen

Högskolan Dalarna

jajajaegen

Högskolan Evidens

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Högskolan i Borås

jajajaegen

Högskolan i Gävle

jajajaegen

Högskolan i Halmstad

jajajaegen

Högskolan i Skövde

jajajaegen

Högskolan Kristianstad

jajajaegen

Högskolan Väst

jajajaegen

Johannelunds teologiska högskola

nejnej, kanske snartjasaknar inloggningstjänst

Karlstads universitet

jajajaegen

Karolinska institutet

jajajaegen

Konstfack

jajajaegen

Kungl. Konsthögskolan

ja

jajaegen

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

jajajaegen

Kungl. Tekniska högskolan

jajajaegen

Linköpings universitet

jajajaegen

Linnéuniversitetet

jajajaegen

Luleå tekniska universitet

jajajaegen

Lunds universitet

jajajaegen

Malmö universitet

jajajaegen

Mittuniversitetet

jajajaegen

Mälardalens högskola

jajajaegen

Newmaninstitutet

jafrån och med HT21jajasaknar inloggningstjänsteduID används för studenter

Röda Korsets högskola

jajajaegen

Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Sophiahemmet Högskola

jajajaegen

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

jajajaegen

Stockholms konstnärliga högskola

jajajaegen

Stockholms Musikpedagogiska Institut

janej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Stockholms universitet

jajajaegen

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Sveriges lantbruksuniversitet

jajajaegen

Södertörns högskola

jajajaegen

Umeå universitet

jajajaegen

Uppsala universitet

jajajaegen

Örebro Teologiska Högskola (Akademi för Ledarskap och Teologi)

janej, kanske snartsaknar inloggningstjänst

Örebro universitetSveriges lantbruksuniversitet

jajajaegen

Att göra attributrelease av ESI

MyAcademicID använder entitetskategorin Géant Data Protection Code of Conduct för alla attribut som överförs från lärosätenas identitetsutfärdare förutom European Student Identifier (ESI). Det beror på att ESI använder attributet schacPersonalUniqueCode.  Detta attribut kan innehålla många olika värden med olika syfte och det är av integritets- och säkerhetsskäl endast lämpligt att släppa just ESI till MyAcademicID.

...

Södertörns högskola

jajajaegen

Umeå universitet

jajajaegen

Uppsala universitet

jajajaegen

Örebro Teologiska Högskola (Akademi för Ledarskap och Teologi)

janej, kanske snartjasaknar inloggningstjänst

Örebro universitet

jajajaegen

Specifikationer

Specifikation av European Student Identifier (ESI)

...