Krav


FrågeställningKrav PrioLeveransNoteringKommentar
  1. Hur ska inloggning ske mot Canvas? Hur ska studenternas användarnamn se ut i Canvas?

Inloggning till Canvas sked via  federerad inloggning med protokollet SAML.

Inga användare förladdas, matchning kan ske på personnummer, Ladok UUID (att föredra) eller ev. e-postadress i Ladok (ej att föredra)

Canvas behöver stödja följande:

1: fler attribut vid konfiguration av IdP. T.ex. personnummer eller StudentID (Ladok UUID)

2: friheten att välja vilket attribut som visas som Secondary ID

 1September 2018Diskuterades 13 mars

MDH: Shibboleth, CN från vårt AD. Vi kan säkert lägga till Ladok3s student UID. Undviker gärna att låsa oss mot personnummer


RKH: ADFS, eppn (upn) från RKHs AD. Kommer kunna skicka med StudentUID från ladok med inloggningen som sis_user_id (vi skickar det till Canvas idag som urn:oid:1.3.6.1.4.1.2428.90.1.4). Kommer antagligen kräva att HSK förladdar LMS med användare (login_id)?

2. Ska alla studenter in, även de som är avgiftsbelagda?Alla studenter skall skickas in till Canvas även de som är avgiftsbelagda. 1

Augusti 2018

Beslut 13 mars
3. Vad är utgångspunkten för ett kursrum i Canvas

Ett kurstillfälle i Ladok (alla utbildningar som har grundtypen KURS.) blir ett  kursrum i Canvas med det Ladok UID som gäller för kurstillfället. Tillfällen till alla utbildningar som har grundtypen KURS.

Då blir det olika kursrum för varje tillfälle. Om kurstillfället har flera tillfällesperioder hanteras det genom att det blir samma kursrum men vi räknar ut start och stoppdatum på kurstillfället utifrån de tillfällesperioder som kommer med kurstillfället

 1

Augusti 2018

Beslut 24 april 
  Program (Kurspaketering)  3
 Beslut 24 april 
4. Hur ska kurserna (sajterna) namnges?

Namngivning av namnet på kursrummet skall konfigureras för varje lärosäte baserat på den information som skickas i integrationen. Till exempel Kurskod, Kursnamn och Tillfälleskod.

 1

Augusti 2018

Beslut 20 mars

Mappning i Kimono!

5. Kommer terminsbegreppet att förekomma i Canvas, dvs måste vi översätta perioder till termin?


Hantering av termin i Canvas:

Man kan skapa terminer utan datum i Canvas. Det är kursens datum som styr tillgången även om en termin är satt på kursen.
Det mappningen hos Instructure som kommer avgöra hur kurserna skapas i Canvas. Integrationen skall skicka med terminen/terminskoden vilket innebär att varje lärosäte möjlighet att välja hur dom vill använda det i sin Canvasinstans.

 1

Augusti 2018

Beslut 13 mars

6. De kurser som löper över flera terminer, blir det nya kurssajter för varje termin?En canvas-kurs-site skapas för ett tillfälle och alla för alla terminer/perioder. 1

Augusti 2018

Diskuterades 13 mars
7. Hur gör vi med Lärare?Hantering av lärare mot canvas kan göras genom att lärosätet själv lägger ett personmeddelande på LIS-kön. 2

Augusti 2018

Diskuteras senare

Lärosätet kan lägga personrecords på LIS-kön. Flera meddelande producenter. 


8. Ska vi hantera att kurser hör till olika organisationer dvs kommer organisationer att förekomma i Canvas?

Hantering av organisationer i Canvas.


 2Augusti 2018Diskuterades 13 marsDet är tekniskt möjligt att göra. Då får man manuellt sätta upp sub-accounts med SIS-id samma som Ladoks organisationskod eller Ladoks UUID för att kunna sätta rätt account_id på kursrummen.
9. Vilken information ska vi skicka till LMS/Canvas?
 

Se separata mappningsspecar i wiki
9. a Personinformation

StudentID (Ladok UUID)
Förnamn
Efternamn
E-post
Personnummer

 1

Augusti 2018

Diskuterades 13 mars
9. b Utbildnings-information

Grundläggande information om utbildningar (Kurs)

Kurskod
Kursnamn
Poäng

 1

Augusti 2018

Diskuterades 13 mars
  Program 3
  
9.c Utbildningstillfällen

Grundläggande information om utbildningstillfällen

KurstillfällesID (Ladok UUID)
Termin
Tillfällesskod
Poäng
Undervisningstakt
Undervisningstid
Studieort
Startdatum
Slutdatum

 1

Augusti 2018

Diskuterades 13 mars
9.d Deltagande på utbildningar

Deltagande på utbildningar skall överföras i integrationen. För detaljer se #14.

 
Diskuterades 13 mars
 Registreringar1

Augusti 2018

  

Antagningar2

Augusti 2018
Uppehåll2

Augusti 2018
Avbrott1

Augusti 2018
Återbud2

Augusti 201810. Är det OK om man tar fram en generell definition av termin som är konfigurerbart i integrationen eller måste terminsdefinitioner hämtas från Ladok?Terminsdefinitioner behöver inte hämtas från Ladok 

Terminsinformation skickas med kursmeddelandet till canvas, men själva terminerna skapas själva av lärosätena i canvas.
11. Hur hanteras individuella kurstillfällen dvs kurstillfällen för endast en student?Hantering av individuella kurstillfällen från Ladok:
Om ett individuellt kurstillfälle skapas eller uppdateras, så kommer integrationen att logga ut det, men kommer inte att skapa LIS meddelanden för detta.
·         Hantering av studiedeltagande på ett individuellt kurstillfälle :
Om en händelse för studiedeltagande påträffas för ett individuellt kurstillfälle, så kommer Ladok adaptern att ej returnera detta, och följden blir att det ej hanteras integrationen.
 2Augusti 2018  Individuella kurtillfällen hanteras inte. Ingen LIS genereras, och inga meddelanden går mot canvas.
12. Hur skall migrering av Ladokinformation till Canvas hanteras när integrationen går i produktion?Ingen migrering behövs. Vid registreringar så skickar alltid all information om kurstillfället och personen 2

Augusti 2018

Beslutat på möte 20180424 Kopplat till fråga 4. De behöver ha terminer och eventuella sub-accounts på plats. Vi backar feeden för en initial load, sedan så kan eventuella missar triggas genom att göra idempotenta ändringar i ladok.
 13. Vi har tolkat som att man skall endast lyssna på kurstillfällen från Ladok och i samband med nytt kurstillfälle även hämta information om kursen dvs. kursnamn och kurskod. och skicka in det tillsammans med information om kurstillfället.  Men om kursnamnet och kurskoden ändras så innebär det att vi inte fångar upp det med denna strategi. Är det OK? 

Namnuppdateringar av kurs som slår igenom på kursrummet.

 3September 2018 Beslutat på möte 20180424

RKH:

För mig blir motfrågan/kommentaren: Det beror på när/i vilket skede/status kurstillfället är. För min del är det OK att inte lyssna på förändringen om det är så att status är 2 eller 3 för tillfället (påbörjad/komplett), men inte om det är i status Utkast för då kan det ju fortfarande hända saker med namnet framförallt.

UmU:

Jag har för mig att vi inte ens får events på kurstillfällen som är i status Utkast, utan dessa kommer först när kurstillfället når status 2 eller högre ?

Om det skulle vara så , så borde det inte vara något problem.

 14. Lösningen kommer att erbjuda en applikation som lärosätena kan logga in på och se vilka meddelanden som har gått över och även möjlighet att köra om meddelanden.

Applikationen kommer att ha federerad inloggning och iden är att lärosätets IdP skall släppa eduPersonEntitlement som talar om rollen dvs om man har rätt att komma i applikationen. Vi återkommer exakt vad som skall med i eduPersonEntitlement men verkar detta som en OK lösning?

 

Lärosätena som använder integrationen skall erbjudas tillgång till ett loggverktyg där man kan titta på alla meddelanden som har skickas samt att skicka om meddelanden som har gått fel. Inloggningen sker via federerad inloggning (SAML) och behörigheter skickas med attributet eduPersonEntitlement. 1

Augusti 2018

Beslutat på möte 20180424

 RKH:

Tycker det låter som en lämplig lösning.


Vi kommer göra detta på tillfällen som har slutdatum idag eller framåt i tiden.

15. Vilka Event skall vi lyssna på från Ladok.


KurstillfalleTillStatusEvent (Nytt kurstillfälle) 1

Augusti 2018

Beslutat på möte 20180424


  RegistreringEvent 1

Augusti 2018

  
  AterkalladResistreringEvent 1

Augusti 2018

  
  OmRegistreringEvent 1

Augusti 2018

  
  AterkalladOmResistreringEvent 1

Augusti 2018

  
  KontaktuppgifterEvent 1

Augusti 2018

  
  KurstillfalleTillStatusEvent 1

Augusti 2018

  
  KurstillfalleUppdateratEvent 1

Augusti 2018

  
  KurstillfallesPaketeringTillStatusEvent  (program) 3
  
  KurstillfallesPaketeringUppdateratEvent (program) 3
  
  LokalStudentEvent 1

Augusti 2018

  
  UtbildningAvveckladEvent 3
  
  UtbildningstillfalleborttagetEvent 3
 Ev prioriteras upp för att kunna ta bort kursrum i Canvas som inte behövs. Undersök om vi kommer åt tillfället efter en borttagning, om vi inte gör det så blir det svårt att hantera lärosäten med mergade kursrum där byggandet av SIS-ID på kursrum kräver tillgång till originalobjektet i Ladok3 
  UtbildningstillfalleInstalltEvent 2

Augusti 2018

 Bör prioriteras upp för att kunna ta bort kursrum i Canvas som inte behövs
  AterbudEvent 2

Augusti 2018

  
  AvbrottEvent 1

Augusti 2018

  
  AvbrottBorttagenEvent 1

Augusti 2018

  
  ForvantatStudiedeltagandeEvent 2

Augusti 2018

  
  ForvantatStudiedeltagandeBorttagetEvent  2

Augusti 2018

  
  UppehallEvent 2

Augusti 2018

  
  UppehallBorttagetEvent  2

Augusti 2018

  
  AvklaradEvent 4   
  AvklaradBorttagenEvent 4   

16. Vilken information skickas med ett studiedeltagande eller borttag av studiedeltagande?

Information som skickas med ett studiedeltagande eller borttag av studiedeltagande

  • Studentens Ladok-UUID
  • Kurstillfällekod-Ladok UUID
  • Originaleventnamnet i Ladok

 1

Augusti 2018

Beslutat på möte 20180424

Vid antagning/registrering så triggas även LIS-meddelanden för studenten och kurstillfället så att vi alltid har all information som behövs för att lägga in en registrering i Canvas (om någon information skulle saknas)

Krav på lärosätena: SIS-ID MÅSTE vara Ladoks UUID på både studenterna och kurser/sektionerna (sektionerna om lärosätet väljer att automatmerga flerka kurstillfällen in i ett kursrum i Canvas m.h.a. SIS-ID). Om lärosätet vill ha personnummer i Canvas så sätter man det som login_id. Då måste man använda sin egen IdP som inloggning till Canvas, och släppa personnummer som ett attribut på användaren.

 

17. Kan man skicka Ladokgrupper till Canvas?

 Spegla Ladok grupper i Canvas 3
 

Nej idagsläget finns för många hinder för att genomföra detta:

  • Grupper i canvas inte tänkt som en indelning på ett administrativt sätt. Utan syftet är av mer dynamisk karaktär och det går inte att styra vem som kommer in eller lämnar. Gruppen kan föras över men sedan tappar man kontrollen över den.
  • Det behövs stöd i kimono/LIS kopplat till Canvas grupper. I annat fall måste vi gå via deras REST gränssnitt vilket då kortsluter tanken med LIS. Har tolkat på Magnus som att stödet inte finns idag i Kimono
  • Från Ladok så får vi en händelse om att något har hänt med en grupp men inte vilken person som lagts till. Detta innebär att vi i plattformen måste hålla ett tillstånd alternativt att vi tar bort alla personer och lägger till dem igen i Canvasgruppen. Det finns en problematik i hanteringen av detta som måste lösas.
 18.

Early Access: För vissa kurser tex matematik, vill man släppa på studenter under antagning så att de kan ta del av instuderingsuppgifter som finns i kursrummet. Om man inte registrerar sig så ska man förlora tillgången till kursrummet i samband med att kursen startar eller någon dag innan. Om man registrerar sig i tid ska studenten inte märka av övergången.

 

Integrationsmässigt hanteras detta genom att lyssna på antagningar från Ladok. I Membvership meddelande så skickat start och stop datum för första och sista perioden. Lokal märkning Ladok tolkas i integrationen genom att varje lärosäte talar om hur dom märker "Aarly Access". Integrationen tolkar det och lägger till flaggan EarlyAccess (true/false). Övrig konfiguration sker i Canvas.

Lösning för båda kraven i grova drag: Antagning ger en tidsbegränsad enrollment i Canvas. End-date sätts till kursens startdatum eller kursens startdatum-x antal dagar (osäker på om X kan sättas i Kimono eller om vi behöver ha en konstant, tex 1 för dagen innan). Registrering ger ett nytt enrollment-meddelande som inte har något slutdatum eller ett slutdatum som ligger längre fram i tiden enligt lokala regler för hur länge ett kursrum ska vara öppet.

 2 

Augusti 2018

 Är möjligt på kursnivå OM Kimono stödjer conditional mappings (if-then-else). Fråga ställd till Oxana 2018-06-18.

 19.

Villkorad antagning: Vissa kurser har villkorad antagning. Tex kan studenten behöva genomgå ett diagnostiskt prov för att få rätt att registrera sig på kursen. Det diagnostiska provet ska ske i kursrummet. Om studenten inte klarar provet kan hen inte registrera sig och ska då förlora tillgången till kursrummet i samband med att kursen startar eller någon dag innan. Om man registrerar sig i tid ska studenten inte märka av övergången.

 

Integrationsmässigt hanteras detta genom att lyssna på antagningar från Ladok. I Membvership meddelande så skickat start och stop datum för första och sista perioden. Lokal märkning i Ladok tolkas i integrationen genom att varje lärosäte talar om hur dom märker "Aarly Access". Integrationen tolkar det och lägger till flaggan EarlyAccess (true/false). Övrig konfiguration sker i Canvas.

Lösning för båda kraven i grova drag: Antagning ger en tidsbegränsad enrollment i Canvas. End-date sätts till kursens startdatum eller kursens startdatum-x antal dagar (osäker på om X kan sättas i Kimono eller om vi behöver ha en konstant, tex 1 för dagen innan). Registrering ger ett nytt enrollment-meddelande som inte har något slutdatum eller ett slutdatum som ligger längre fram i tiden enligt lokala regler för hur länge ett kursrum ska vara öppet.

 2 

Augusti 2018

  Se ovan. Samma krav på Kimono.
20. Vi vill merga kursrum?Det skall vara möjligt att sammanfoga flera kurser till ett kursrum. 2 Augusti 2018  Detta är möjligt, handlar om Kimono mappningar. Kräver ingen extra funktionalitet i integrationen.
 21. Vi vill rapportera resultat från Canvas. Resultat konsumeras från Canvas och levereras till Ladok 4   Detta krav bedöms inte som genomförbart i dagsläget kopplat till Canvas.

  • No labels