Statusuppdatering 2019-05-20

Inköpscentralen

Upphandlingen av kommunikationsutrustning har tyvärr tvingats avbrytas och startas om, av sekretesskäl redovisas resultat separat efter tilldelningsbelut. Förhoppningsvis sker detta under slutet av sommaren då kontrakt med hårdvaruleverantör undertecknats och kan kommuniceras.


Projektstatus

Dialog har skett med MDH både på en teknisk nivå över vad som skall genomföras samt en projektplanering för att förbereda produktion under hösten. Kommande månader fokuserar på etablering av funktionellt lab i samarbete med KTH och MDH. Första prioritet är att få nya enheter att få en grundläggande konfiguration och etablera kontakt med centrala resurser.


Lab och testcenter för referensarkitektur och nätverksautomation

Ett lab har etablerats på Sunets kontor på Tulegatan 11 i Stockholm.
Labbet har byggt ny kunskap kring främst EVPN och VXLAN. Multivendor tester för automatiserad konfigurering av access-switchar är fokus just nu. Under Sunet-veckan uppkom ett intresse från lokala tekniker att lära sig mer om VXLAN och CNaaS-projektet skall bjuda in till en workshop inom VXLAN och Ansible (under hösten med rätt hårdvara).


Status utveckling, samverkan och kunskapsuppbyggnad

Tillsammans med KTH kring autentisering och operativ hantering. Radius-setup, IPAM för fortsatta utvecklingsinsatser. Templates och settings finns ett samförstånd i att GIT kan nyttjas för versionshantering. Klientautenticering är i POC-miljö 802.1x med MAB som fallback. Nästa steg är att visa NMS-exemplen i en demomiljö för MDH. Procedur för zero touch och inställningar via templates för att ändra inställningar.


Extern samverkan

Sker aktivt med Uninett samt genom de kontakter som etablerats inom GÉANT 4-3 wp6. Viss finansiering av utveckling och testaktiviteter har säkrats vilket är positivt då leverabler och vissa komponenter kommer att kunna samutnyttjas och ha en delad/separerad förvaltning. Dessa byggblock utgör grunden för att erbjuda Campusnät som tjänst.

Referensarkitekturen från upphandlingen utgör fortsatt grunden för hur den hårdvarurelaterade leveransmodellen rekommenderas att se ut.


Nästa steg

Webserver för att presentera API för servicedesk och andra stödjande funktioner. Eventuellt skapas separata GUI för servicedesk/NOC/tekniker. Mer information sprids för intresserad i detalj via GIT-hub eller kring workshops. NAV kan kompletteras för gemensam övervakning och Uninett vet om detta behovet.

En utmaning är hur ärendehanteringen skall optimeras utifrån övervakning och monitorering vilket behöver utredas vidare under 2019. Initialt är vi förberedda att hantera ärendetyper som sker sällan manuellt men för en lyckad fortsättning behöver åtgärder kunna automatiseras om de inte kräver fysisk åtgärd. Samtliga aktiviteter byggs för ett storskaligt införande men skall även fungera under den transitionsfas som uppstår mellan gammal och ny hårdvara i en organisationsstruktur där ansvarsfrågor varierar beroende på åtgärd. Dessa utmaningar är också möjligheten där de stora vinsterna kommer att kunna hämtas hem efter initiala produktionsfaserna då rekommenderad utrustning med gemensamma verktyg kan styras av en effektiv driftorganisation.


Mer information

Projektet kommer bli mer aktiv genom blogginlägg. Troligtvis sker detta på engelska för samverkan med andra NRENs. Det går även att följa arbetet via GIT-hub
https://github.com/SUNET/cnaas-nms

  • No labels