Direktiv

Sammanfattning

Projektet skall ta fram rekommendationer kring vilka IAM-komponenter som lämpar sig för nationell implementering samt ge förslag på ”best practice” för lokala komponenter och en implementeringsplanering för de komponenter som bedöms bäst hanteras på nationell nivå.

Bakgrund

I samband med införandet av Ladok3 har alla lärosäten tvingats ta ställning till frågan om hur vi hanterar studentkonton. Både när en student kommer till lärosätet, under studietiden, såväl som efter den aktiva studietiden. En ambition kring livslångt lärande och studenternas långsiktiga tillgång till sina Ladok uppgifter stärker bilden av komplexitet. Kopplar man det till dataskyddsförordningens ambition att ingen skall bevara persondata längre än nödvändigt identifierar man ett område där alla lärosäten har samma problemställning.
 

Lösningar för identitetshantering finns på dom flesta lärosäten. De är av olika ålder, med olika funktionalitet och är olika djupt integrerade i lärosätets verksamhetsprocesser. Därför bedrev inkubator under 2017 ett projekt som på hög nivå identifierade de processer, applikationskomponenter och infrastrukturkomponenter som är nödvändiga för en fungerande IAM-hantering. Projektets visade även på att behoven av IAM-stöd vid olika lärosäten är mycket divergerat d.v.s. kraven på IAM skiljer sig betydande när det gäller främst stora och små lärosäten men även på utbildnings- respektive forskningstunga lärosäten.

Direktiv

 1. Projektet skall identifiera vilken/vilka av de i IAM1 identifierade applikationskomponenterna som lämpar sig för nationell respektive lokal implementation samt om dessa komponenter finns tillgängliga eller måste upphandlas/utvecklas.
  Primärt fokus skall läggas på identitetshanteringen av studenter.
   
 2. Projektet skall, efter separat beslut i styrgruppen, arbeta fram implementationsförslag inklusive kostnadsuppskattningar[1]och förslag på förvaltningsorganisation för de komponenter som identifierats som nationella i punkt 1.

 3. Projektet skall, efter separat beslut i styrgruppen, arbeta fram förslag på ”best practice” för de komponenter som identifierats som lokala i punkt 1.  

Mål

Målet med projektet är att skapa en gemensam bild av förutsättningarna för att gå vidare med hela eller delar av en nationell IAM-infrastruktur för landets lärosäten, att få fram en best-practice för lokala implementationer och förslag på en gemensam syn på hantering av studenternas identiteter.

 

Organisation

Projektledare Fresia Pérez, SUNET

Projektgrupp 

 • Ola Ljungkrona, GU
 • Markus Jardemalm, UU
 • Eskil Swahn, LU
 • Per Hörnblad, UmU
 • Jan Johansson, SU
 • Fredrik Tulin, SUNET
 • Johan Peterson, LiU
 • Marita Lindell, LTU
 • Leif Johansson, SUNET

Styrgrupp      

 • Jan Lundmark, LTU
 • Valter Nordh, SUNET
 • Magnus Bodelson, MDH
 • John Westerlund, LU

Avgränsningar

Tillgång till projektresurser får avgöra tidplanen. [1]Kostnadsuppskattningen skall innehålla projekt/implementationskostnader och uppskattade årliga förvaltningskostnader 

 • No labels